ObjectMachineYoM
39638Podajna enota - FEINTOOL 1987
40453Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP 160 1984 / 2007
39499Finorezna stiskalnica - FEINTOOL GKP 160 1975
38886Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP 160 / 2020
38887Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP 160 / 2020
37494Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP 250 1987
38884Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP 250 / 2020
38885Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP 250 / 2020
37325Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP 50/80 1971
32057Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP 50/80 1968
40774Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP F 100 1992
38727Finorezna stiskalnica - FEINTOOL GKP F 100/160 1970 / 2017
39691Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP F 160 1988
31826Finorezna stiskalnica - FEINTOOL GKP F 160 1988 / 2004
33631Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP F 160 1966
41465Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP F 200/300 1972 / 2016
37497Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP F 250 1993
36213Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL GKP F 50/80 1971 / 2020
40490Finorezna stiskalnica - hidravlična - FEINTOOL HFA 4000 1991
41249Finorezna stiskalnica - hidravlična - FEINTOOL HFA 4000 / 2006
41251Finorezna stiskalnica - hidravlična - FEINTOOL HFA 6300 1986 / 2008
37371Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL MFA 1600 1993
40452Finorezna stiskalnica - mehanska - FEINTOOL MFA 2500 1991 / 2015
41544Finorezna stiskalnica - hidravlična - SCHMID HSR320 / 2015