ObjectMachineYoM
41782Vrtalni stroj - stebrni - HELTOS HERKULES VS 32