ObjectMachineYoM
40051Hladilna naprava - HYFRA VWK 110-DE new