ObjectMachineYoM
41896Borverk - izvedba Platen - UNION BFP 125 I 1974